You are here: Home

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการวิจัย  วัดและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 : การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี คลิก
 

เชิญประชุมนิสิต

ประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 : การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี คลิก
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 : การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี รายละเีอียด

   

การติดตามการทำปริญญานิพนธ์

สาขาวิจัยและประเมิน (การติดตามการทำปริญญานิพนธ์) ให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 นี้ ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาด่วนเพื่อจะได้ส่งเล่มเข้าสอบ 3 บท ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และจะกำหนดให้มีการสอบ 3 บทภายในวันที่ 4 มกราคม 2555 นี้เท่านั้น การส่งงานนิสิตสามารถส่งได้ในช่วง เสาร์ - อาทิตย์ ที่ห้องแหล่งการเรียนรู้ชั้น 1 เวลา 08.30 - 16.30 และประสานอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบอย่างต่อเนื่่อง
   

หน้า 2 จาก 3

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา

Main Menu

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 73
Content : 128
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 146402

Who are we?

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  เดิมเป็นภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ต่อมาหลังจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้รับการสถาปนาเป็น  มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2539  จึงได้โอนภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์หาวิทยาลัยทักษิณ ดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

Online support

(+66) 074443945
  • jaYahoo
  • jaSkype
  • jaMsn
  • jaFacebook