บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การทำสวนและธรรมชาติบำบัด
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทปกิณกะ
ผู้แต่ง : อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

1-8 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ตัวแปรสำหรับการวิจัย : ความหมาย ประเภท การคัดเลือก การวัด และการควบคุม
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี
ผู้แต่งร่วม : ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม , , , ,

9-37 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : นิรันดร์ จุลทรัพย์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

38-59 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติ ต่อการรักนวลสงวนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปิติมา มาสินทพันธุ์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

60-71 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสำหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชัชวีร์ แก้วมณี
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

72-83 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน” สำหรับครูสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จุไรศิริ ชูรักษ์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

84-99 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาชุดสื่อการสอนศิลปะเรื่อง การทำหัวโขนหนุมาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

100-113 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลของการดื่มน้ำมะเม่าที่มีต่อระยะเวลาในการฟื้นตัวของชีพจีและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มณเทียร พัวไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

138-149 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : Introducing Posststructralism แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทวจารยหนงสอ
ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

150-156 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อนุวัช แก้วสว่าง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

114-137 ดาวน์โหลด