บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม 2553 - มิถุนายน 2553
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : นวัตกรรมระบบการวิเคราะห์ลูกศิษย์กลุ่มเป้าหมายแบบหลายมิติ โดย
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : มะโน คำบำรุง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

1 - 24 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มะดีห์ มะดือราแว
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

25 - 42 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : รุจิรา อินยอด
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

43 - 58 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบเกมการศึกษาการ์ตูนแอนิเมชันที่มีปฎิสัมพันธ์แบบเขาวงกต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เพ็ญพักตร นภากุล
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

59 - 71 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เมธิญา กาญจนรัตน์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

73 - 87 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการคณิตศาสตร์กับหลักการความพอเพียงและการจัดการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจที่คงทนโดยใช้การออกแบบแบบย้อนกลับ
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กชมน สำกำปัง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

89 - 99 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการเรื่องสร้างสรรค์งานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สลิตา สังข์วิชัย
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

101 - 113 ดาวน์โหลด