You are here: Home ประวัติสาขาวิชา

ประวัติสาขาวิชา

อีเมล พิมพ์ PDF

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  เดิมเป็นภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ต่อมาหลังจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ได้รับการสถาปนาเป็น  มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2539  จึงได้โอนภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์หาวิทยาลัยทักษิณ ดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
                เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา และสาขาวิชาการวิจัยและประเมิน รวมทั้งบริการการสอนวิชาทางสถิติวัดผลและวิจัยทางการศึกษาให้แก่นิสิตหลักสูตรวิชาเอกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 28 กันยายน 2010 เวลา 22:33 น. )  

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา