พาดหัวข่าว
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย
ขอแสดงความยินดีกับ นายกวีเชษฐ์ เปีย (ขวา) นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับรางวัลประทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะร้องเพลงกล่อมลูก ระดับประเทศ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 59
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
ขอแสดงความยินดีกับนายชัชชานนท์ พลฤทธิ์ นางสาววีรยา ศรีระบาย นิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทร้อยกรอง
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการ การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน STEM Education
โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 56
ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
โครงการทบทวนแผลกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะศึกษาศาสตร์
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทร้อยกรองชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 14
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมโครงการ ม.ทักษิณ สัญจร 2558
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา