ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2021-01-21 2021-01-21 นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพรรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานคณะ รายละเอียดคลิก
2020-12-08 2020-12-08 อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมากรักษาการแทน ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์ รายละเอียดคลิก
2020-11-26 2020-11-30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุลรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2020-11-23 2020-11-25 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้วรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2020-12-02 2020-12-04 อาจารย์อรพิน ทิพย์เดชรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รายละเอียดคลิก
2020-12-09 2020-12-09 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-11-25 2020-11-29 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-11-06 2020-11-06 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-11-03 2020-11-03 อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูรรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2020-11-02 2020-11-02 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์รักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก