ปฏิทินการรักษาการณ์ตำแหน่งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่เริ่มรักษาการ วันสิ้นสุดรักษาการ รายการ รายละเอียด
2015-06-15 2015-06-16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-06-10 2015-06-11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายละเอียดคลิก
2015-06-11 2015-06-14 อาจารย์พัศรเบศวร์ แย้มทองคำรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2015-06-07 2015-06-10 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้วรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดคลิก
2015-06-07 2015-06-11 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณีรักษาการแทน ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดคลิก
2015-06-17 2015-06-19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายละเอียดคลิก
2015-06-04 2015-06-05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-06-02 2015-06-03 อาจารย์ชัชวาล ชุมรักษารักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก
2015-05-28 2015-05-28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโมรักษาการแทน คณบดี รายละเอียดคลิก