ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 2020-06-23 / เกียรติบัตรสำหรับคุณครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2562”
  • เกียรติบัตรสำหรับคุณครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2562”

  • เอกสารแนบ : administrator2020_06_23_10_55_14.pdf