ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 2019-04-11 / ประกาศ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้กับคณะศึกษาศาสตร์ แล้วนั้น คุรุสภาจำพิจารณาและออกใบประกอบให้ภายใน 60 วัน....
  • เอกสารแนบ : administrator2019_04_11_10_01_07.pdf