บุคลากรประจำหน่วย

ประธานหน่วยฝึกสอนฝึกงาน
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฝึกสอนฝึกงาน
  • นางกิจจา ทองนิ่ม