ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 2019-05-21 / ขอความร่วมมือนิิสิตที่สำเร็จการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  • 2019-05-08 / ตัวอย่าง-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561
  • 2019-04-11 / ประกาศ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้กับคณะศึกษาศาสตร์ แล้วนั้น คุรุสภาจำพิจารณาและออกใบประกอบให้ภายใน 60 วัน....
  • 2019-01-14 / ขอความร่วมมือให้นิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
  • 2018-12-12 / เอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพครู 12 ธ.ค.61
  • 2018-04-02 / ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องการรับใบประกอบวิชาชีพครู ของนิสิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • 2018-03-08 / ประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพครู กรณี ของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี) และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • 2018-02-14 / ให้นิสิตส่งหัวข้องานวิจัย ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 2018-01-05 / แบบฟอร์มการกรอกใบประกอบวิชาชีพครู-4-ม.ค.61
  • 2017-12-26 / หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์