ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 2020-06-23 / เกียรติบัตรสำหรับคุณครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2562”
  • 2019-05-21 / ขอความร่วมมือนิิสิตที่สำเร็จการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  • 2019-05-08 / ตัวอย่าง-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561
  • 2019-04-11 / ประกาศ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้กับคณะศึกษาศาสตร์ แล้วนั้น คุรุสภาจำพิจารณาและออกใบประกอบให้ภายใน 60 วัน....
  • 2019-01-14 / ขอความร่วมมือให้นิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
  • 2018-12-12 / เอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพครู 12 ธ.ค.61
  • 2018-04-02 / ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องการรับใบประกอบวิชาชีพครู ของนิสิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • 2018-03-08 / ประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพครู กรณี ของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี) และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • 2018-02-14 / ให้นิสิตส่งหัวข้องานวิจัย ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 2018-01-05 / แบบฟอร์มการกรอกใบประกอบวิชาชีพครู-4-ม.ค.61