แนวปฏิบัติ / ประกาศ / คำสั่ง
  เอกสารเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพครู รายละเอียด
  แนวทางการเขียนบทความวิจัยชั้นเรียน : การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ รายละเอียด
  แนวปฏิบัติ-ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะเพื่อการฝึกสอนฝึกงาน รายละเอียด
  ประกาศ-แนวปฏิบัติสำหรับการออกฝึกปฏิบัติการสอนฯ รายละเอียด
  การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และ ตัวอย่าง-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 รายละเอียด
  ขอเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ คลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 รายละเอียด
  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพการสอบแข่งขันครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสำหรับครู 5 ปี ชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติการสอน และสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู รายละเอียด
  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิร เรื่อง รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
   คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

 

คำสั่งที่ 0051/2556  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556

คำสั่งที่ 0048/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยฝึกสอนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556

คำสั่งที่ 0111/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งตัวนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555

คำสั่งที่ 96/2555  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2555  เพิ่มเติม  

คำสั่งที่ 92/2555  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2555  เพิ่มเติม 

คำสั่งที่ 58/2555  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2555  เพิ่มเติม

คำสั่งที่ 50/2555  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2555  เพิ่มเติม

คำสั่งที่ 45/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยฝึกสอนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2555

คำสั่งที่ 35 /2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2555