ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตหลักสูตร กศ.บ. เคมี และ กศ.บ.ฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลจากงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"


2021-12-01 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตหลักสูตร กศ.บ. เคมี และ กศ.บ.ฟิสิกส์ หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอีก 16 เหรียญรางวัลจากการนำเสนอผลงาน จากงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564