โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา


2021-11-29 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 จัดขึ้นโดยสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์