ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. ศิลปศึกษา ที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”


2021-11-26 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. ศิลปศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ดังนี้ ทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 2 คน และทุนช่วยเหลือจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 คน