ขอแสดงความยินดีกับ นางราณี ประสิทธิกรณ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.ม. หลักสูตรและการสอนที่ได้รับเข็มที่ระลึกและรางวัล " ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 "


2021-11-24 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางราณี ประสิทธิกรณ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.ม. หลักสูตรและการสอนที่ได้รับเข็มที่ระลึกและรางวัล " ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 " ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จากจากมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ