ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลดาน มูนะ นิสิตชั้นปีที่2 หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ U.S.Embassy Youth Council “


2021-11-23 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลดาน มูนะ นิสิตชั้นปีที่2 หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ U.S.Embassy Youth Council “