โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงของนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


2021-11-23 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงของนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทเรื่อง "นโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา" และมีการชี้แจงเรื่อง “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง” โดย ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (ประธานหน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน) โดยโครงการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting