โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564


2021-11-23 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทเรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติตนในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” และมีการอภิปรายร่วมเรื่อง การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการสะท้อนผลการเรียนรู้ “งานครู” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ ) และ ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (ประธานหน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน) โดยโครงการจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting