ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลในประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 18


2021-09-08 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1.นายธวัชชัย สายอ๋อง (นิสิตชั้นปีที่ 3) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 2. นางสาวธันยวีร์ พงศ์นาคะพิทักษ์ (นิสิตชั้นปีที่ 3) ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 3.นางสาวอชิรยา จู่จุ้ยเอี่ยม (นิสิตชั้นปีที่ 2) ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โดยมี อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ในประกวดในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 18 The New Normal ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี