ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์


2021-09-08 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564