โครงการอบรม การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่น (Bansho)


2021-05-06 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการอบรม การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่น (Bansho) ในวันที่ 6 พฤษภาคม0564 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (MOU ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงเรียนร่วมพัฒนา) จำนวน 30 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่น (Bansho) ที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะ กระบวนการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน และเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่น (Bansho) ที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน