โครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


2021-05-05 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐18.00 – 12.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (MOU ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงเรียนร่วมพัฒนา) จำนวน 15 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นทักษะกระบวนการในศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นทักษะกระบวนการในศตวรรษที่ 21