โครงการ “ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 5”


2021-04-07 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 วันนี้ (7 เมษายน 2564) สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ “ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 5” เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจ แรงจูงใจในการเรียนระดับอุดมศึกษาในด้านศึกษาศาสตร์ ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ