โครงการนำเสนอผลงานเปิดโลกวิชาการการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในมิติครูนวัตกรพลเมือง


2021-03-16 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ โครงการนำเสนอผลงานเปิดโลกวิชาการการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในมิติครูนวัตกรพลเมือง โดยกลุ่มนิสิต และคณาจารย์หัวใจครูพลเมือง ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา