โครงการสอนน้องแต้มสี “ เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ” ปีการศึกษา 2563


2021-03-16 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสอนน้อง แต้มสี “ เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ” ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและนักเรียนในโรงเรียนได้ร่วมมือปรับทัศนียภาพอาคารเรียน ให้มีความสวยงามต่อการสร้างจินตนาการ และเป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านผลงานทางศิลปะ 2564 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง ต. เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล