การแจ้งวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอ ขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐาน วิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ผ่านแบบฟอร์ม Online


2021-03-15 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 วันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ ได้จัดประชุมคการแจ้งวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ร่วมกับคณะผลิตร่วม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์) ณ ห้องประชุมมหาหงส์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลันทักษิณ วิทยาเขตสงขลา