โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)


2021-03-05 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 วันที่ 3 มีนาคม 2564 หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมัณฑนาฏ พืชมงคล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย” ณ ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา