การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขอรับรองปริญญาฯ


2021-03-05 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขอรับรองปริญญาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ร่วมกับคณะผลิตร่วม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อรับรองปริญญาฯ ณ ห้องประชุมมหาหงส์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลันทักษิณ วิทยาเขตสงขลา