การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 4


2021-03-01 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน ได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตวิชาชีพครูได้เผยแพร่องค์ความรู้จากชั้นเรียนในลักษณะผลงานวิจัยจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเปิดโอกาศให้นิสิตและคณาจารย์จากแต่ละสถาบัน แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex Event