โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)


2021-02-17 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) โดยได้รับเกียรติจาก นางอรจิต สุวรรณชาตรี จากคุรุสภาศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ สร้างความเข้าใจระหว่างนิสิตกับอาจารย์นิเทศก์เกี่ยวกับงานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา