ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์​ ดร.พูนสุข อุดม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2562


2020-09-17 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์​ ดร.พูนสุข อุดม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับส่วนงาน