ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” ประจำปี 2563


2020-08-31 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2563