ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ที่ได้รับตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


2020-08-31 โดย นางสาว อรณิช ทรัพย์มณี

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ที่ได้รับตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา