โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 8


2020-03-02 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 8 (โครงการย่อย - สายสนับสนุน) ครั้งที่ 8 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการออกกำลังกายครั้งที่ 8 "ศึกษาศาสตร์ Fit and Firm" โดยมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การอบอุ่นร่างกาย การเล่นกีฬาแบดมินตัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา "สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคลากรมีสุขภาพดี ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"