โครงการ Happy - Family <3 Happy - Education : season III


2019-12-27 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ Happy New year "ราตรีดอกไม้บาน" วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา