โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 2


2019-12-06 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการออกกำลังกายครั้งที่ 2 "ศึกษาศาสตร์ Fit and Firm" โดยมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การอบอุ่นร่างกายและการฝึกทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอล วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา "สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคลากรมีสุขภาพดี ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"