รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Pre-Degree และ Non-Degree เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือในการจัดทำหลักสูตร


2019-12-04 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี เข้าชี้แจงแนวทางการศึกษาแบบ Pre-Degree และ Non-Degree ให้กับคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 744 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) : http://bit.ly/34X89LV ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้) : http://bit.ly/2YlafTk