โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)


2019-12-02 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) คณะศึกษาศาสตร์ (Happy Workplace) : "ศึกษาศาสตร์ Fit and Firm" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขและพัฒนาสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 ณ โรงยิมพลศึกษาและโรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา "สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคลากรมีสุขภาพดี ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"