ประชุมอาจารย์นิเทศก์ทำความเข้าใจการใช้ระบบ TSU Learning


2019-11-20 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

  อาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการใช้ระบบ TSU Learning ในวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้อง C207 ชั้น 2 อาคารเรียนสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา