การประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน


2019-11-20 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน" ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา