การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก(สพม.16) กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


2019-11-19 โดย นาย พัฒนา ศรีสุวรรณ

 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 จำนวน 25 โรงเรียน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ