โครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรม


2019-10-01 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

  ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในภูมิภาคภาคใต้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จิตรกรรมวิถีวัฒนธรรม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อถ่ายทอดมุมมองต่างๆในพื้นที่อำเภอจะนะผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตศิลปศึกษา ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึก สืบสานในด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิต โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนิสติศิลปศึกษา ชั้นปีที่1-4 รวมทั้งสิ้น 107 คน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่21-22 กันยายน 2562 เป็นการสร้างสุนทรียะสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอจะนะต่อไป