ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา


2019-07-23 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 (วันที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่องการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นวันที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนและผลงานทางวิชาการได้มีการเผยแพร่แล้ว)