โครงการ “ยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์คุณภาพ”


2019-05-16 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการ “ยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์คุณภาพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้มีคุณภาพ วิทยากรโดย คุณภูสิทธิ พลายชมภู โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง SC315 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา