การประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ


2018-07-11 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเค้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา