โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 116


2018-06-28 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 116 ระหว่าง วันที่ 21 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและจิตสานึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้สูงขึ้น โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ และ สามารถวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดยทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษมาแล้ว 115 รุ่น บุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจสมัครเข้ารับการพัฒนา ให้แจ้งชื่อกับเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่