โครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7


2018-01-24 โดย นาย นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ

 ด้วยเครือข่ายศึกษาฯ-ครุศาสตร์ จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยเน้นให้นิสิตมีความสามัคคี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาแก่นิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยแต่ละสถาบันหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน