VDO Clip

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2563 20200704
  • " หนังตะลุงก็คือครู " - หนังศรีธัญ สกุลนานอน กศ.บ.ภาษาไทย
  • ครูเฟรม อาวุธของครูคือสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  • ตอบคำถาม การรับนิสิตใหม่ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ English version
  • แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560