ปีการศึกษาที่ 2563 มคอ.3/4 เทอม 3

หลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)

หมวดวิชาชีพครู

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ (4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู

 

 

 

 

 

EditRegion4